به نيت شما يه

 فال حافظ گرفتم:

 

 

 

 

دمي با غم به سر بردن جهان يك سر نمي‌ارز

به مي بفروش دلق ما كز اين بهتر نمي‌ارزد

به مي بفروش دلق ما كز اين بهتر نمي‌ارزد

به كوي مي فروشانش به جامي بر نمي‌گيرند

زهي سجاده تقوا كه يك ساغر نمي‌ارزد

رقيبم سرزنش‌ها كرد كز اين به آب رخ برتاب

چه افتاد اين سر ما را كه خاك در نمي‌ارزد

شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است

كلاهي دلكش است اما به ترك سر نمي‌ارزد

چه آسان مي‌نمود اول غم دريا به بوي سود

غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمي‌ارزد

تو را آن به كه روي خود ز مشتاقان بپوشاني

كه شادي جهان گيري غم لشكر نمي‌ارزد

چو حافظ در قناعت كوش و از دنيي دون بگذر

كه يك جو منت دونان دو صد من زر نمي‌ارزد

ارسال در تاريخ شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست