خيلی قشنگه نه ؟ او چتريه کيه نمی شناسين ؟ خوب نگاهش کنين

؛ آشنا نيست نه؟ درسته منم هر چی نگاه کردم نشناختم ولی هر

کيه خوش بحالش  با اون منظره ...

ارسال در تاريخ شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست