سلام به دوستان گلم

چقدر می شه به این دوستی ها اعتماد داشت، می شه به این دوستی ها تکیه کرد و بهشن بالید و به همه فخر فروخت !

من این کار رو کردم ، به داشتن دوستانی چون شما افتخار کردم . حالام همین حس رو دارم ، مگه تو این برهوت عاطفه می شه دوستی های بی شیله پیله ای این چنین پیدا کرد ؟

بچه هایی از جنس نور ،سبزی رخسارشان بهار،دستان شان در انتشار مهر سر آمد و عاطفه وام دار نگاه هاشان. اینان از جنس مهربانی بودن ، محبت در واژه واژه کلام شان موج می زد . من چه حقیرم که نمی توانم آنگونه که شایسته است از این همه محبت شان سپاسگزاری کنم ! تنها به مدد جملاتی ساده بدینوسیله از تک تک شما دوستان گلم ممنونم که در اندوه بزرگ از دست دادن فردین کوچولو ، همراه ما بودین . دعاهای سبز تان یاور ما در بیمارستان بود .

برای همه چی ممنونم و سپاس،دستان پر مهرتان را به گرمی می فشارم ، دلا های تان سبز ، لب های تان شادمان و امید هاتان فراوان .دوستان غم نبینین ...

ارسال در تاريخ یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست