ستاره ای بدرخشید ... 

 

 

 

ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس شد             

                دل رميده ی ما را انيس و مونس شد


نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
        

                  بغمزه  مسئله آموز صد مدرس شد


ببوی او دل بيمار عاشقان چو صبا
     

                 فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد


بصدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست
  

               گدای شهر نگه کن که مير مجلس شد


طربسرای محبت کنون شود معمور
  

                     که طاق ابروی يار منش مهندس شد


لب از ترشح می پاک کن برای خدا
  

                     که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
 

کرشمه ی تو شرابی به عارفان پيمود        

                    که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد 
 

چو زر عزيز وجودست شعر من آری    

                        قبول دولتيان کيميای اين مس شد
 

خيال آب خضر بست و جام کيخسرو      

               بجرعه  نوشی  سلطان   ابوالفوارس شد
 

ز راه ميکده ياران عنان بگردانيد        

                 چرا که حافظ از اين راه برفت و مفلس شد

ارسال در تاريخ سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست