خانواده آقاي سوسك !

تو رو خدا دلت مي آد اين قيافه ي ناز رو ناديده بگيري و با دمپايه بزني تو ملاجش ؟ تو چه بي رحمي !

ديدي چه جوري زحمت مي كشن؟ آخه تو به چه حقي اجازه نمي دي  اين موجود شزيف كه داره از زور بازوش نون در مي آره  ، هزينه سخت زندگي شو تامين كنه ؟ وقتي داري  كفش يا دمپايه رو رو سر مباركش مي كوبي ، به ده ها بچه سوسك قد و نيم قدش فكر نمي كني كه چه جوري بايد روزگا بگذرونن ؟ اگه كسي بچه هاي تو رو يتيم كنه چي كار مي كني ؟ لاقل داد كه مي زني  ، اگه اونا نمي تونن داد بزنن چي كار كنن؟ تلفن دارن زنگ بزنن انجمن حمايت از حيوانات ؟ اصلا تو خودتون چه امكاناتي براشون فراهم كردي ؟ يه كامپيوتر دارن با دوستاشون چت كنن ؟ بگو ديگه چرا سكوت كردي ؟ وقتي هيچ امكاناتي براشون آماده نكردي ،چه انتظاري ازشون داري ؟ مي خواي شما رو نترسونن ؟ مي خواي پيش مهمونا سر و كله شون پيدا نشه ؟ خب معلومه اونام ضد حال مي زنن اساسي .

تا حق و حقوق جامعه سوسكا  رعايت نشه اونا به مبارزه ي زير زميني شون ادامه مي دن !

 فكر مي كنين اون روزنامه چه جوري بسته شد ؟ يعني دست آمريكا تو كار بود ؟ نه نه كار كار همين سوسكا بود! اونا باعث شدن كلي آدم بيكار بشن . پس سوسكا قدرت دارن ولي دل شون نمي خواد حال منو تو رو بگيرن .

بعد از اين اگه تو حمومي و يا آبريز گاهي سوسكي رو ديدين بهش احترام بذارين و حتي المقدور خودتون رو از مسير راهش دور كنين تا يه هو  ترس ورش نداره . 

تاكيد مي كنم  - آن هم زياد  - كه از داشتن اسپري هاي سوسك كش در منزل خود داري كنين . سوسك ها به كارتن تام و جري علاقه زيادي دارن سي دي هاشون رو بخرين و شبانه روز در منز ل پخش كنين .

بدون شك زندگي در كنار خانواده ي آقاي سوسك به مراتب بهتر از مبارزه با اين مجموعه خواهد بود ، براي اينكه ما شانسي براي پيروزي نداريم . تو بگو داريم ؟!

 

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست