ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكى و خدايى

نروم جز به همان ره كه توام راه‏نمايى

همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم

همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايى

تو حكيمى، تو عظيمى، تو كريمى، تو رحيمى

تو نمايند ه ی  فضلى،     تو سزاوار ثنايى

برى از رنج و گدازى برى از درد و نيازى

برى از بيم و اميدى برى از چون و چرايى

نتوان وصف تو گفتن كه تو در وصف نگنجى

نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايى

همه غيبى تو بدانى همه عيبى تو بپوشى

همه بيشى تو بكاهى همه كمّى تو فزايى

لب و دندان سنايى همه توحيد تو گويد

مگر از آتش دوزخ بودش روى رهايى

يه ارادت عجيب به اين غزل سنايي دارم به خصوص اگه تصنيف قشنگ استاد شجريان رو بشنوم. استاد تو آلبوم ؛پيغام اهل راز ؛ اين كار رو خونده . ماه مبارك رمضان بر همه مبارك . همديگه رو تو دعا ها مون فراموش نكنيم

.
ارسال در تاريخ شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست