زيبايی وافسوس...

 

 

تا حالا به اين فکر کردين  پروانه ها با اينکه اين قدر قشنگ آفريده

 

شدن چرا عمر کوتاهی دارن ؟

ارسال در تاريخ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست