اين گل  رو به گل روی تک تک شما دوستان عزيز

تقديم می کنم  هميشه گل باشين

ارسال در تاريخ دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست